7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 27.05.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanun’un 4’üncü maddesinin yedinci fıkrası ile; 5174 sayılı yasa kapsamında üyelerimizin Borsamıza olan, 31/03/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki borsa yıllık aidatı ve borsa tescil ücretleri borçları asıllarının işbu yasa kapsamında gerçekleştirilecek yapılandırma ile ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçileceği hususu ile anılan borçların yapılandırılmasına ilişkin şekil ve şartlar düzenlenmiştir.

Üyelerimizin bu maddeden faydalanabilmesi için 31.07.2017 tarihine kadar borsamıza başvurması gerekmektedir.

Saygılarımızla,