Bursa Ticaret Borsası
Borsamız

KISACA KURULUŞ ÖYKÜSÜ

Bursa Ticaret Borsası Bursa Zahire Borsası ismi altında ve aşağıda yazılı muvakkat encümen üyeleri idaresinde 11 Eylül 1924 tarihinde kurulmuştur.

 • Reis
 • Değirmenci Halil Ali Paşa Zade İbrahim Bey
 • Aza
 • Zahire Tüccarlarından Mecit Ağa
 • Aza
 • Un Tüccarlarından Filibeli Salih Bey
 • Aza
 • Un Tüccarlarından Vidinli Ali Efendi
 • Aza
 • Değirmenci Kazım Bey
 • Aza
 • Değirmenci Hamdi Efendi
 • Aza
 • Değirmenci Ömer Ağa

Zahire Borsası, kuruluşu zamanında belediyeye ait bulunan Yeni Tahal’da ve o zamana kadar esnaf lonca odası olarak kullanılmakta bulunan geniş bir mağaza ve bitişiğindeki küçük bir depoda faaliyete başlamıştır. Zahire Borsası’nın personel kadrosu başlangıçta kâtip, üç kolcu ile komiserden oluşmuştur.

1924 Yılı Temmuz ayı sonuna kadar görevde olan bu muvakkat encümen 1 Ağustos 1925 tarihinde yapılan seçimde aynı kişilerin ekseriyetle kazanmaları üzerine Borsa Encümeni mahiyetini almıştır. O tarihte yürürlükte bulunan Borsa Talimatnamesi gereğince, Borsanın mahalli Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı bir müessese olmasından dolayı teşkil olunan Borsa Encümeni’ne Oda Meclisi’nden seçilmiş iki üye de katılmıştır.

15 Aralık 1926 tarihinde ikinci seçimle Borsa Encümeni kurulmuştur. Borsa Talimatnamesi gereğince bu tarihten itibaren Borsa Encümeni’ne Ticaret ve Sanayi Odası Meclisince seçilmiş iki üye ile birlikte Mıntıka Ticaret Müdürü de üye olarak toplantılara iştirake başlamıştır.

1 Haziran 1926 tarihinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi’nden seçilmiş Müteşebbis Heyet ile Zahire Borsası’na ilâveten Bursa’da bir ikinci borsa olarak Bursa Koza Borsası kurulmuştur.

  • Reis
  • İpek ve Kumaş Fabrikatörü
  • Hacı Sabri Bey
  • Reis V.
  • Kumaş tüccarlarından
  • Hacı Etem Efendi
  • Aza
  • Kavaf
  • Etem Efendi
  • Aza
  • Attar
  • Necip Efendi
  • Aza
  • Bat Pazarı Tüccarlarından
  • Hacı Abdullah Efendi

Zahire Borsası’nda olduğu gibi, Koza Borsası Talimatnamesi gereğince Borsa Encümeni’ne, Oda Meclisi’nden seçilmiş iki üye ile Mıntıka İktisat Müdürü de dâhil edilmiştir.

1928 takvim yılı başından itibaren Zahire Borsası ile Koza Borsası Ticaret Vekâleti`nin emirleriyle Bursa Ticaret ve Zahire Borsası adı altında birleştirilmiş ve o tarihe kadar ayrı ayrı tutulan hesap ve muamelatlar birleştirilerek tek encümen ile idare edilmeye başlanmıştır.

1943 Yılı Eylül Ayı’ndan itibaren 4355 sayılı Kanuna intibakının yapılmasına başlanılmış ve intibak yılsonunda tamamlanarak, Borsa 1944 yılı başından itibaren Bursa Ticaret Borsası adı ile yeni hüviyetini kavuşmuştur.

Ekim 1951 tarihinden itibaren yapılan çalışmalar ile Borsa, 13 Kasım 1952 tarihinden itibaren 5590 Sayılı Kanuna intibak ettirilmiştir.

01 Haziran 2004 Tarihi itibariyle 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu yürürlüğe girmiş olup, borsa faaliyetleri bugün de bu kanun hükümlerince yürütülmektedir.

BORSA ORGANLARI

Oda, borsa ve Birlik organları ile şubelerinin seçimleri, 5174 sayılı Kanunda yazılı esas ve usullere göre, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında Birliğe bağlı oda ve borsa meslek gruplarına göre seçme ve seçilme niteliklerini haiz olan üyeleri gösteren oda, borsa ve Birlik veri tabanından alınan güncel üye listeleriyle yargı gözetiminde yapılır.

Borsanın organları;

a) Meslek komiteleri.
b) Meclis.
c) Yönetim kurulu.
d) Disiplin kurulu.

Borsa meslek komiteleri

Borsa meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek beş ve yedi kişiden oluşmaktadır. Asıl üyeler kadar da yedek üye seçilmektedir. Komite, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan, bir başkan yardımcısı seçmektedir. Mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak esaslar ile meslek komitelerinin üye sayılarının tespiti ile diğer hususlar Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle düzenlenmektedir.

1. Meslek Grubu: Canlı Hayvan – Et Perakende Ticareti
2. Meslek Grubu: Zeytin – Zeytinyağı – Yağlı Tohumlar
3. Meslek Grubu: Kabzımallar – Yaş Sebze/ Meyve – Kuru Meyve
4. Meslek Grubu: Zahire – Hububat
5. Meslek Grubu: Un ve Unlu Mamuller
6. Meslek Grubu: Koza – İpek – İplik – Dokumacılar
7. Meslek Grubu: Çeşitli Gıda Maddeleri
8. Meslek Grubu: Canlı Hayvan - Et - Yün - Yapağı - Deri Toptan Ticareti

BORSA MECLİSİ

Borsa meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşmaktadır. Meslek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer meclis üyesi seçilmektedir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilmektedir. En az yedi meslek grubu kurulamayan borsalarda meclisler borsaya kayıtlı olanların kendi aralarından seçecekleri on dört üye ile kurulmaktadır. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilmektedir. Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan, bir veya iki başkan yardımcısı seçmektedir.

1943 yılından bugüne Borsa Meclis Başkanları;

 • RAGIP ARMAĞAN
 • 1943 – 1946
 • FAHRİ BATICA
 • 1946 – 1947
 • MUHİTTİN DİNÇSOY
 • 1947 – 1947
 • İHSAN İPEKER
 • 1947 – 1948
 • M. NURİ URGANCIOĞLU
 • 1948 – 1949
 • MUHİTTİN DİNÇSOY
 • 1949 – 1951
 • M. NURİ URGANCIOĞLU
 • 1951 – 1954
 • NECATİ ÖRGEN
 • 1954 – 1959
 • ALİ FERRUH YÜCEL
 • 1959 – 1960
 • MUHSİN İPEKER
 • 1960 – 1963
 • İSMAİL ÜSTENCİ
 • 1963 – 1972
 • ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU
 • 1973 – 1974
 • ALAATTİN SÜTMAN
 • 1975 – 1978
 • HASAN ADANUR
 • 1978 – 1981
 • MUSTAFA SEVİ
 • 1981 – 2001
 • EKREM ULUKARDEŞLER
 • 2001 – 2007
 • BAHRİ YENİDÜNYA
 • 2008 – 2013
 • MEHMET AYDIN
 • 2013 – Devam Ediyor

BORSA YÖNETİM KURULU

Borsa yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan borsalarda beş kişiden oluşmaktadır. Meclis; kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste halinde seçmektedir. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçmektedir.

Borsanın kuruluşundan bugüne Yönetim Kurulu Başkanları;

ZAHİRE BORSASI MUVAKKAT ENCÜMENİ ZAMANINDA

 • HACI ALİ PAŞAZADE İBRAHİM BEY
 • 1924
 • UNCU ŞEHBASZADE AHMET EFENDİ
 • 1926

KOZA BORSASI ZAMANINDA

 • HACI SABRİ BEY
 • 1926 – 1927

TİCARET VE ZAHİRE BORSASI ZAMANINDA

 • HAFIZ HALİT BEY (Berksun)
 • 1929 – 1936
 • DEĞİRMENCİ KAZIM AKUN
 • 1936 – 1938
 • M. NURİ URGANCIOĞLU
 • 1938 – 1939
 • SÜLEYMAN EGEL
 • 1939 – 1940
 • FAHRİ BATICA
 • 1940 – 1941
 • RAGIP ARMAĞAN
 • 1941 – 1943

TİCARET BORSASI ADINI ALDIKTAN SONRA

 • MUHİTTİN DİNÇSOY
 • 1943 – 1947
 • M. NURİ URGANCIOĞLU
 • 1947 – 1951
 • A. TEVFİK EVRİM
 • 1951 – 1959
 • MEHMET USLU
 • 1959 – 1960
 • NECATİ ÖRGEN
 • 1960 – 1963
 • ALAATTİN SÜTMAN
 • 1963 – 1972
 • ZEKİ ERSÖZ
 • 1973 – 1973
 • MUSTAFA HAKTANIRLAR
 • 1973 – 1973
 • RIZA AYDIN
 • 1973 – 2013
 • ÖZER MATLI
 • 2013 – Devam Ediyor

BORSA GENEL SEKRETERLİĞİ

5174 Sayılı yasanın 74. Maddesi gereği, Odalar ve borsaların işlerini yürütmek üzere bir genel sekreter görevlendirilmektedir.

 • MUHARREM ÖZUYSAL
 • 1960 – 1973
 • METİN ÖZKAN
 • 1973 – 1975
 • NURŞEN GÜNAYDIN
 • 1987 – 2013
 • FEHMİ YILDIZ
 • 2013 – Devam Ediyor
Whatsapp Hattı