Bursa Ticaret Borsası
Politikalarımız

Bilgi Teknolojileri Politikası

Bursa Ticaret Borsası Bilgi Teknolojileri Politikası; Üyelerimizin ticari hayatlarına katkı sağlamak ve dünya standartlarında kaliteli hizmet sunmak amacıyla, borsacılık işlemlerinde sektörel gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek, kurumsal altyapıyı sürekli iyileştirmek ve bilgi güvenliğini sağlamaktır.
Bu politika çerçevesinde temel hedefimiz; Hızlı, etkili, kolay uygulanabilir teknolojik sistemler ve hizmetler üretmektir. 
Borsamızın ihtiyacı olan her türlü teknolojik altyapı ve hizmeti, personelimiz ve üyelerimizin hizmetine sunarak iş yükünü azaltmak, yapılan işlemlere hız ve kolaylık kazandırmaktır.

Haberleşme Politikası

Üyelerimizin  oluşturduğu  tüm  sektörlerde; Bilgi alma,  bilgi  verme  ve  bilgiyi  kullanma olarak tanımlanabilecek “bilgi  toplumu” kavramının sahiplenilmesi, girişimciliğin,  yenilikçiliğin,  değişimin desteklenmesi, iç  ve  dış  pazar  etkinliğinin  arttırılması, rekabetçiliğin  güçlendirilmesi  için  BTB tarafından yapılacak  haberleşme  yatırımlarıyla, doğru zaman, doğru yer, doğru “bilgi” paylaşımıyla  en   yüksek  faydanın  yaratılması  hedeflenmiştir.

İnsan Kaynakları Politikası

Bursa Ticaret Borsası insan kaynakları yönetiminin temel hedefi; arzu edilen kurum başarısı ve vizyonu için değer yaratan insan kaynakları politikası benimsemek ve uygulamaktır.Bunun için;

İşe alım ve terfi süreçlerinde seçici olan,Çalışan kişiliğine saygı duyan ve maddi manevi haklarını gözeten,Çalışanlar arasında ayrım yapmaksızın fırsat eşitliği yaratan,Çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerini ön planda tutan,Çalışanlarına potansiyellerini ve yeteneklerini kullanma fırsatı veren,Üstün performansı ödüllendiren,Etkin iç iletişim sağlayabilmek için sosyal ve kültürel faaliyetlere önem veren,Kurum kültür ve aidiyet duygusunu ön planda tutan,Kurum stratejileri ve hedefleri doğrultusunda eğiten, motive eden ve yol gösteren,Güvenilir, duyarlı, etik değerlere bağlı, değişime ve gelişime açık, ekip ruhuna sahip bireyler için çalışılması arzu edilen, örnek bir kurum olmaktır.

Kalite Politikası

Bursa Ticaret Borsası, amaç ve bağlamına uygun ve stratejik yönünü destekleyecek şekilde Kalite Yönetim Sistemini en üst düzeye ulaştırabilmek için politikasını aşağıdaki hususlar doğrultusunda belirlemiştir:İlgili yasal mevzuatlar çerçevesinde vereceğimiz hizmetleri; çağdaş ve vizyoner bakış açısıyla, zamanında ve kaliteden ödün vermeden sunmak,Belirlenen hedeflere ulaşmak için Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki uygulanabilir olarak belirlenen şartları yerine getirmek ve sistemimizin etkinliğini artırarak sürekli iyileştirmek,Tüm Borsa birimlerinin ortak katılımı ve kalite anlayışıyla üye memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak ve bunu sürdürülebilir kılmaktır.

Mali Politika

Bursa Ticaret Borsası, kuruluş amaçlarını yerine getirmek üzere yapacağı harcamalar ile Stratejik  plânın  uygulanmasında kurumsal  mali  yapı  ve  bu  mali  yapının  işleyişini  sağlayan  yasal  mali  kurallara dayalı  gelirler  ile  mali  iyileşmeye  yardımcı  alternatif  mali  kaynaklarla birlikte sosyal sorumluluk, kişilik, süreklilik, dönemsellik, maliyet esası, tarafsızlık ve belgelendirme, tutarlılık, önemlilik, ihtiyatlılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi muhasebe ilke ve kurallarına uygun, finansal yönetim, risk yönetimi ve denetim kanallarıyla hareket eder ve harcama ve yatırımlarında üyelerine katkı sağlamayı ve tarım üzerinde gelişmeyi/geliştirmeyi hedefler.

Whatsapp Hattı