Bursa Ticaret Borsası
Türkiye Ürün İhtisas Borsası'na Kayıt İşlemleri

5174 sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nun 53 üncü maddesi çerçevesinde tanzim edilen 27.02.2017 tarih ve 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden Elektronik Ürün Senetleri’nin (ELÜS) tek bir borsa çatısı altında işlem görebilmesini teminen 2018 yılında kuruluşu gerçekleştirilen Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’nin (TÜRİB) 2019 yılı Haziran ayı içerisinde faaliyete geçmesine ilişkin çalışmaların son aşamasına geldiği bildirilmiştir.

TÜRİB’in faaliyete geçmesini takiben tüm ELÜS alım satım işlemleri yalnızca TÜRİB bünyesinde yapılacak, ELÜS’lerin alım satım işlemleri yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın http://www.turib.com.tr adresinden erişilecek “TÜRİB İşlem Platformu” üzerinden doğrudan emir girme yoluyla gerçekleştirilecektir.

TÜRİB faaliyete geçtiğinde yatırımcıların ELÜS işlemlerine herhangi bir kesintiye uğramadan devam edebilmesi için TÜRİB’e kayıt olması gerekmektedir. ELÜS işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar, TÜRİB’e kayıt için aşağıda yer alan tüm bilgi ve belgelerle birlikte TÜRİB ile acentelik sözleşmesi imzalamış olan Bursa Ticaret Borsası’na başvurmak suretiyle kayıt altına alınacaktır. Yatırımcının kaydı Borsamız tarafından aşağıda yer alan belgelerin TÜRİB sistemine girişi yapılarak gerçekleştirilecektir.

Bu nedenle, ELÜS alım – satımı yapmak isteyen yatırımcıların, TÜRİB’e kayıt için aşağıda yer alan tüm bilgi ve belgelerle birlikte Bursa Ticaret Borsası’na başvurmaları önemle duyurulur. Yatırımcılar, TÜRİB sistemindeki bilgilerini güncellemek istediklerinde söz konusu değişiklikleri Borsamız vasıtasıyla yapabilecektir.

Gerçek Kişiler Kayıt İçin Gerekli Evraklar:
– Nüfus Cüzdanı fotokopisi
– Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgah ilmühaberi, fatura vb.)
– Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2 veya vekil tayini halinde Ek/3-b)
– Aracı Kurum veya Banka’dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge (Aracı kurum/bankalar için tıklayınız)
– Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

Tüzel Kişiler Kayıt İçin Gerekli Evraklar:
– Kuruluş ilanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi örneği
– Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği
– Vergi Levhası örneği
– İmza Sirküleri
– Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a)
– Aracı Kurum veya Banka’dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge (Aracı kurum/bankalar için tıklayınız)
– Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

İletişim:
Bursa Ticaret Borsası
Uzun Çarşı, Borsa Sokak, No: 3/1 Osmangazi/BURSA
Tel:  0224 225 29 92
Fax: 0224 221 30 30

Kayıt Detaylı Bilgi İçin:

Ayşe Parmakoğulları: 0224 225 29 92 – aysep@btb.org.tr

Özlem Büyükevren:  0224 225 29 92 – ozlembuyukevren@btb.org.tr

ELÜS Nedir?

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) lisanslı depolarda bulunan ürünleri temsilen çıkarılan elektronik belgedir.

ELÜS, Lisanslı Depo İşletmesince, Elektronik Kayıt Kurallarına uygun olarak Elektronik Kayıt Kuruluşu tarafından kurulan ve işletilen veri tabanı ve/veya platform üzerinde oluşturulan elektronik kaydı ifade eder. Merkezi Kayıt Sistemine ihraç edilmiş olan Elektronik Ürün Senedi aksi mevzuatta belirtilmedikçe, ürünü aynı miktar, cins, sınıf ve kalitede temsil eder. ELÜS ile temsil edilen ürünler [Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ve denetlenen] Lisanslı Depoculuk sistemi güvencesindedir.

Lisanslı Depo İşletmesi

Tarım ürünlerinin depolanmasıyla iştigal eden ve 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında geçerli bir lisans belgesine sahip anonim şirketlerdir. (Lisanslı depolar Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte ve denetlenmektir)

Elektronik Kayıt Kuruluşu (EKK)

ELÜS’lerin EKK Sistemi üzerinden oluşturulmasını sağlamak, bu senetlere bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemleri ilgili taraflar itibariyle kayden izlemek amacıyla Ticaret Bakanlığı’ndan lisans almış anonim şirket olup bu kapsamda Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), EKK olarak yetkilendirilmiştir.

Elektronik Kayıt Kuralları

ELÜS’ün oluşturulmasına, bunlara bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemlerin ilgili taraflar itibariyle kayden izlenmesine ilişkin EKK’nın önerisi üzerine Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslardır.

ELÜS İhracı

Yetkilendirilmiş sınıflandırıcı tarafından analizi gerçekleştirilen ürün Lisanslı Depo işletmesi tarafından teslim alınır. Bu sırada MKK’nın Merkezi Kayıt Sisteminde ELÜS oluşturularak yatırımcının takas üyesi aracı kuruluşta bulunan hesabına aktarılır. Böylece ELÜS ihracı gerçekleştirilmiş olur.

Yetkili Sınıflandırıcı

Kanun kapsamında lisans almış olan ve tarım ürünlerini analiz eden, ürünün nitelik ve özelliklerini belirleyen, standartlara uygun olarak sınıflandıran ve bu durumu belgelendiren laboratuvarları işleten gerçek ve tüzel kişilerdir. (Yetkili sınıflandırıcılar Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte ve denetlenmektir)

Yatırımcı TÜRİB Hesap Açılış Süreçleri


ELÜS İşlem ve Takas Süreçleri


Lisanslı Depolarda Depolanabilecek Ürünler

Mevzuat uyarınca Lisanslı Depolarda; Arpa, Buğday, Çeltik, Fındık, Mercimek, Mısır, Pamuk, Soya Fasulyesi, Zeytin depolanması mümkündür.


Whatsapp Hattı